Phú xuyên hậu nho cảo 賦川後儒槁

Phú xuyên hậu nho cảo 賦川後儒槁

Sách địa lý phong thuỷ về một số địa phương, không chỉ các xã trong huyện Phú Xuyên mà nhiều xã ở huyện Thượng Phúc, Thanh Trì, Thanh Oai, Sơn Minh cũng được nói đến trong sách. Như huyện Phú Xuyên, có ghi các xã Chuyên Mĩ, Vân Hoàng, Sơn Minh, Đào Xá, Văn Trai, Lương Xá, Thịnh Đức…như xã Chuyên Mĩ, một huyệt nằm ở hướng Tân, hướng Ất, mạch theo hướng Hợi mà đến, thế đất rồng xanh rủ đầu, hổ trắng phụ tinh, nước vòng sau trước, chủ khách cùng vui, kim sơn giáng thế, nước sao tàng dưới đất...kiểu đất ấy 40 năm sau người theo ngành nghề văn thì đỗ khoa giáp, võ thì đều được binh quyền, 80 năm sau thì phát giàu sang… Huyện Thượng Phúc: có huyệt tốt ở các xã Đồng Quan, Phượng Đồng, Vũ Lăng, Cổ Hiền, Nhị Khê, Quất Động, Bình Vọng, La Phù, Tử Dương, Hà Hồi, Nhân Hiền, Lưu Khê, Thượng Phúc, Trình Viên. Huyện Thanh Trì có huyệt phát ở các xã: Nhân Mục, Thịnh Liệt, Đại Áng, Mỹ Đình, Đông Phù Liệt, An Xá, Quang Liệt, Cổ Điển, Khương Đình, Hoàng Mai, An Nhiên, Phụ Sơn… Huyện Sơn Minh có các xã: Xà Kiều, Lựu Khê, Động Phí, Cảo Khê, Dương Khê, Sơn Minh… Huyện Thanh Oai có các xã: Sinh Quả, Kim Bài, Vĩnh Lữ… Huyện Hoài An có các xã Đông Mật, Ngọ Xá… Cuối sách có vẽ hình thế mạch đất.

Năm xuất bản: 維新貳年 [1908]

Một số trang sách:

 

Loading...