Đặt thứ này vào trong ví đảm bảo từ ngày 1/7 âm đến hết năm, tiền đếm mỏi tay không hết...

Đặt thứ này vào trong ví đảm bảo từ ngày 1/7 âm đến hết năm, tiền đếm mỏi tay không hết...