Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Mậu Ngọ [戊午]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácMậu => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tuất - Địa chi người khác: Ngọ => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Khôn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Sinh tốt