Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn:  Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácĐinh => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Tốn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Sinh tốt