Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Hỏa - Mệnh vợ: Âm Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Đinh - Thiên can vợQúy => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mão - Địa chi vợ: Dậu => Lục xung
Về Cung phi
Cung chồng: Tốn - Cung vợ: Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc