Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Canh Thân [庚申]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Dương Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Canh - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thân - Địa chi vợ: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Thổ => Bình