Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Hỏa - Mệnh vợ: Dương Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Giáp - Thiên can vợGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tuất - Địa chi vợ: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Khảm => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Tương Sinh tốt