Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Kim - Mệnh vợ: Âm Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Qúy - Thiên can vợĐinh => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Đoài - Cung vợ: Tốn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc