Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng:  Âm Mộc - Mệnh vợ: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Tân - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Thìn => Lục hợp
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Càn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt