Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Dậu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Khôn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Sinh tốt