Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Mão [己卯]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thổ - Mệnh người khác: Âm Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mão - Địa chi người khác: Dậu => Lục xung
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Cấn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc