Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Mão [乙卯]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Canh Thân [庚申]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thuỷ - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácCanh => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mão - Địa chi người khác: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Tốn => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc