Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Giáp Dần [甲寅]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Giáp - Thiên can người khácGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Cấn - Cung phi người khác: Cấn => Phục Vị (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình