Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Hỏa - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Thìn => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Chấn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Sinh tốt