Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Bính Tuất [丙戌]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Tuất => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Chấn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Mộc => Bình