Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tỵ - Địa chi người khác: Thân => Lục hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Đoài => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Sinh tốt