Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: Thìn => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Càn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Sinh tốt