Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Bính Dần [丙寅]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Hỏa  => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: Dần => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Khảm => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Khắc