Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Sửu [丑]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácTân => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Mùi => Lục xung
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc