Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácTân => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Mùi => Lục hại
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Càn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc