Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Đinh Sửu [丁丑]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Mộc - Mệnh vợ:  Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tỵ - Địa chi vợ: Sửu => Tam hợp
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Chấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc