Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Thổ - Mệnh vợ: Âm Thổ => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Canh - Thiên can vợĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Ngọ - Địa chi vợ: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Tốn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Sinh tốt