Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Tỵ [巳]
Mệnh : Trường Lưu Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Thổ - Mệnh vợ: Âm Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Mậu - Thiên can vợQúy => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dần - Địa chi vợ: Tỵ => Lục hại
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Khảm => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Tương Khắc