Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Canh Dần [庚寅]
Mệnh : Tùng Bách Mộc
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Mộc - Mệnh vợ: Dương Mộc => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Nhâm - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: - Địa chi vợ: Dần => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Đoài => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt