Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng:  Âm Mộc - Mệnh vợ: Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Tân - Thiên can vợẤt => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Dậu => Tam hình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Khôn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc