Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Đinh Hợi [丁亥]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Hỏa - Mệnh vợ: Âm Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Ất - Thiên can vợĐinh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Hợi - Địa chi vợ: Hợi => Tam hình
Về Cung phi
Cung chồng: Khôn - Cung vợ: Tốn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc